Menu
Cafés en discotheken

Voorkom controle nVWA op roken in kleine cafés

In de Staatscourant van 13 december 2010 is het beleidskader bekend gemaakt waarin staat hoe de nVWA bij de handhaving met de nieuwe regels rekening zal gaan houden. Bedoeling is dat daarmee onnodige controle wordt voorkomen.

Staatscourant 13 december 2010Kort gezegd komt het er op neer dat ondernemers die van mening zijn dat zij onder de uitzondering vallen, zich kunnen melden via www.vwa.nl, zij moeten een een bepaalde verklaring overleggen alsmede een kopie van de horeca-vergunning en een kopie van een recent uittreksel KvK. Voldoet de ondernemer aan de criteria dan zal geen controle plaatvinden zolang aan de criteria wordt voldaan.

De belangrijkste passage uit het beleidskader luidt letterlijk: Vanaf heden kunnen caféhouders, die onder de uitzondering zullen vallen en roken willen toestaan, zich melden bij de nVWA via de website www.vwa.nl. Ook bestaat de mogelijkheid te schrijven naar de nVWA, Postbus 2168, 5600 CD te Eindhoven, onder vermelding van ‘melding uitzondering rookvrije horeca’.

Ondernemers die zich melden wordt verzocht een afschrift van de vergunning voor de uitoefening van het horecabedrijf te overleggen, met daarbij een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Daarnaast dient de melding vergezeld te gaan van een verklaring van de ondernemer dat:

* alleen hij of zij in het café als zelfstandige zonder personeel werkzaam is,
* in het café de bedrijfsactiviteiten vrijwel uitsluitend bestaan uit het verstrekken van alcoholhoudende drank, èn
* slechts één horecalokaliteit heeft waarvan het oppervlak kleiner is dan 70 m2. Indien het café slechts één horecalokaliteit heeft en de oppervlakte hiervan kleiner is dan 70 m2, dan staat dit op de vergunning.

Een concept van deze verklaring zal beschikbaar worden gesteld op de website van de nVWA.

Er moet sprake zijn van een actuele vergunning. Dit is het geval als de tenaamstelling van de vergunning overeenkomt met de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Als blijkt dat de onderne-mer naar waarheid heeft verklaard zal er geen controle ter plaatse plaatsvinden zolang aan de criteria wordt voldaan. Bij de ingang van het café moet dan duidelijk zijn aangegeven dat er mag worden gerookt.

Toelichting:
Zelfstandigen zonder personeel, één lokaliteit, bordje moet ‘duidelijk’ zijn. Wij hebben nog verduidelijking gevraagd bij de nVWA op onderdelen van het beleidskader:

1. Het moet gaan om echte ‘zelfstandigen zonder personeel.’ Een v.o.f. is op zich mogelijk want bestaat uit meerdere zelfstandigen zonder personeel. Bij ‘zonder personeel’ gaat het ook echt om zonder personeel. Dat wordt gecheckt bij de Belastingdient. Ook vrijwilligers en stageklanten worden volgens de nVWA tot personeel gerekend.
2. Er mag maar 1 lokaliteit zijn die kleiner is dan 70 m2. Hoe die oppervlakte wordt bepaald is hierboven al uitgelegd. Twee ruimten die samen kleiner zijn dan 70 m2 kan dus niet. De gedachte daarachter is dat als er 2 ruimten zijn, er 1 ruimte kan worden aangewezen als rookruimte.
3. Er gelden geen eisen voor het bordje aan de deur, als maar bij de ingang ‘duidelijk’ wordt aangegeven dat er mag worden gerookt.

Bron: Hans Kant,  ‘Voorkom controle nVWA op roken in kleine cafés‘, KNH.nl, 16 december 2010